Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-1.2 felhívás 2022.05.11. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.2

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-1.2 Nyitott, mindenki számára elérhető közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása című felhívás

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-1.2 számú pályázati felhívás 2020.03.20. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.2

Módosult a TOP-7.1.1-16-H-065-1.2 számú pályázati felhívás. A módosítás a Felhívás 3.5.2., valamint az 5.6. pontját értinti.

Módosult a Nyitott közösségi tevékenységek szervezése felhívás 2019.10.02. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.2

Módosult a Nyitott közösségi tevékenységek szervezésére vonatkozó felhívás.

Aktualizált költségvetési sablon; Tájékoztató a programtervről 2019.01.22. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.2

Aktualizálásra került a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport által meghirdetett „A Nyitott, mindenki számára elérhető közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása” című pályázati felhíváshoz kapcsolódó költségvetési sablon. Egyúttal jelen közleményben szeretnénk felhívni a pályázók figyelmét a Programterv elszámolhatóságával kapcsolatos feltételekre is.

Felkerültek az Információs nap (2018.12.04.) előadásai 2018.12.04. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.2

Nyitott, mindenki számára elérhető közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása"  Felhívás ismertetésének érdekében a Kaposvári Városfejlesztési Nonprofit Kft., a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport munkaszervezeteként, 2018. december 4-én 9.30 órai kezdettel információs napot tartott a Városháza Dísztermében

Meghívó információs napra 2018.11.23. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.2

Tisztelettel meghívjuk a Virágzó Kaposvár Helyi Akciócsoport által megvalósítandó Virágzó Kaposvár Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában meghatározott TOP-7.1.1-16-2016-00065-1.2 kódszámú, Nyitott, mindenki számára elérhető közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása című pályázati felhívás Információs napjára!

AZ INFORMÁCIÓS NAP IDŐPONTJA: 2018. DECEMBER 4. 9.30

HELYSZÍNE: KAPOSVÁR VÁROSHÁZA, DÍSZTEREM

Felhívás Nyitott közösségi tevékenységek szervezésére 2018.11.19. | TOP-7.1.1-16-H-065-1.2

Megjelent a Nyitott, mindenki számára elérhető közösségi tevékenységek szervezése, közösség bevonása című helyi felhívás

A BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ LEJÁRT!

A dokumentum letöltésére a dokumentum nevére kattintva van lehetőség.

Pályázati felhívás (hatályos 2022.05.11-től)

 Felhívás mellékletei:

A pályázathoz kapcsolódó általános szabályozó dokumentumok, valamint nyilatkozatminták elérhetőek a Pályázatok/Általános dokumentumok menüpont alatt.

 

Kitöltőprogram
Felhívjuk figyelmüket, hogy kizárólag nyertes projektek esetén, a Munkaszervezettől kapott értesítést követően kell a pályázatot a kitöltőrendszerbe feltölteni.

Az önerő igazolása az alábbiak szerint történhet legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor:

Támogatást igénylő típusa Önerő típusa Igazolás módja
Kizárólag önkormányzatok, önkormányzati társulások, költségvetési szervek esetén:
Önkormányzat Költségvetési előirányzat

Képviselő-testületi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.
Ez a dokumentum a projekt dokumentáció részeként is benyújtandó, támogatási szerződés megkötésekor a projekt összköltsége, és az önerő tényleges összege alapján szükség esetén módosítandó, és a módosítás benyújtandó.
(A határozat kötelező tartalmi elemeit ld. a táblázat alatt.)

Önkormányzati társulás Költségvetési előirányzat Önkormányzati társulás esetén a társulási tanács határozata vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt - a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó - felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozata.
Ez a dokumentum a projekt dokumentáció részeként is benyújtandó, támogatási szerződés megkötésekor a projekt összköltsége, és az önerő tényleges összege alapján szükség esetén módosítandó, és a módosítás benyújtandó.
(A határozat kötelező tartalmi elemeit ld. a táblázat alatt.)
Költségvetési szerv Költségvetési előirányzat

Az irányító szerv vezetőjének nyilatkozata a saját forrás biztosításáról.
Ez a dokumentum a projekt dokumentáció részeként is benyújtandó, támogatási szerződés megkötésekor a projekt összköltsége, és az önerő tényleges összege alapján szükség esetén módosítandó, és a módosítás benyújtandó.

Minden támogatást igénylő esetén:
  Számlapénz A forrás igazolására kizárólag a kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi bankszámlakivonat vagy banki igazolás fogadható el. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a számlapénz rendelkezésre állását több bankszámlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
  Bankbetét

30 naptári napnál nem régebbi, a kedvezményezett nevére a számlavezető vagy hitelintézet által kiadott igazolás a bankbetét összegéről, és annak meglétéről. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a bankbetét rendelkezésre állását több banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
Forinttól eltérő deviza betét esetén a fentiek szerinti napon az MNB által közzétett deviza középárfolyamon kell átszámítani forintra.

  Névre szóló értékpapír A kedvezményezett nevére kiállított, 30 naptári napnál nem régebbi értékpapír számlakivonat vagy banki igazolás. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben az értékpapír rendelkezésre állását több számlakivonattal, vagy banki igazolással kívánja igazolni, a becsatolt dokumentumoknak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!
  Hitel A hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által kiadott kötelező érvényű finanszírozási ajánlat: hitelígérvény, vagy megkötött hitel/kölcsönszerződés
  Tagi kölcsön, magánkölcsön Kölcsönszerződés és banki átutalásról igazolás vagy bevételi pénztárbizonylat.
  A projekt megvalósítása érdekében végrehajtott tőkeemelés

30 naptári napnál nem régebbi, a hitelintézet által kiadott igazolás a törzstőke-emelés címén befizetett összegről
Amennyiben számlapénz, bankbetét és értékpapír is forrás, akkor az ezeket igazoló dokumentummal egy napon kell kiadni ezt az igazolást is.

  Zártvégű pénzügyi lízing Lízingszerződés, a mellékleteket képező átadás-átvételi jegyzőkönyvvel és fizetési ütemtervvel.
  Az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás, kamattámogatás, kedvezményes kamatú és kamatmentes hitel/kölcsön, fejlesztési adókedvezmény, kockázati tőkejuttatás) Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről
  Az államháztartás alrendszerein kívülről származó egyéb támogatás (vissza nem térítendő támogatás, visszatérítendő támogatás) Megkötött hitelszerződés, támogatási szerződés, határozat támogatás odaítéléséről
  Kifizetett számlák, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok

Az önerő rendelkezésre állásának igazolását megelőzően felmerült, a projekt elfogadott költségvetésében szereplő költség alátámasztását szolgáló számla (szállítói előlegszámla), vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat, valamint a kifizetést igazoló bizonylat másolata, továbbá egyéb, a projekthez kötődő teljesítést alátámasztó dokumentumok másolata (a szállítói előlegszámlával történő sajáterő igazolás esetében a teljesítés igazolása nem szükséges).
Az így benyújtott dokumentumok kifizetési igénylés keretében történő ismételt benyújtása nem szükséges.

  Víziközmű társulat általi finanszírozás

Társulati alapító okirat, az érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről szóló társulati határozat (amely tartalmazza az érdekeltségi egységeket).
Amennyiben a társulat a hozzájárulásokat hitelből előlegezi meg, akkor a hitelszerződés vagy a hitelintézet által kiadott kötelező érvényű hitelígérvény.
A kedvezményezett és a víziközmű társulat közötti megállapodás a forrás átadásáról.

A fenti igazolási módok helyettesítésére az irányító hatóság más dokumentumok benyújtását is előírhatja.
Természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy valamennyi bankszámlakivonatnak, banki igazolásnak, értékpapír számlakivonatnak, törzstőke-emelés címén befizetett összegről szóló igazolásnak ugyanarra a napra vonatkozó egyenleget kell tartalmaznia!

Önkormányzati támogatást igénylő, vagy önkormányzati társulás esetén az önerő rendelkezésre állását igazoló képviselőtestületi határozat, vagy ha az önkormányzat SZMSZ-ében hatáskör átadás történik, akkor az ennek megfelelő szervezeti egység határozatának kötelező tartalmi elemei:

 • A projekt címe, a támogatási kérelemben megjelölttel összhangban;
 • A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe;
 • A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma;
 • A felhívás száma;
 • A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel (költségvetési táblával) megegyezően;
 • A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható (elszámolható költségét) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;
 • A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel, egyéb) a támogatási kérelemmel, illetve a támogatói döntéssel megegyezően;
 • A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összegét a támogatási kérelemben foglaltakkal megegyezően;
 • Az önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Amennyiben a Kedvezményezett a saját forrást olyan kötvénnyel vagy beruházási hitellel kívánja biztosítani, amely több fejlesztés fedezetéül is szolgál egyszerre, legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor fentiek mellé csatolni kell a hitelintézet által kiadott igazolást, amely tartalmazza, hogy a bank a projekt saját forrására szánt összeget a projekt finanszírozása céljából nyitott alszámlán kezeli.

Kötött célú hitel esetében a hitelintézet által kiadott Kötelező érvényű Finanszírozási Ajánlatnak, illetve a megkötött hitel/kölcsönszerződésnek[1] vagy ahhoz kapcsolódóan a hitelintézet által kiadott igazolásnak illetve a következőket kell tartalmaznia:

 • Projekt címe;
 • Projekt főbb adatai;
 • Saját forrás hitelintézet által finanszírozott összege;
 • A hitel kedvezményezettje(i);
 • Hitel vagy kötvény finanszírozási kondíciói;
 • A hitel/kötvény biztosítékán túli egyéb kötelezettség vállalások és feltételek különös tekintettel a fizetési kötelezettség teljesítésének biztosítékául szolgáló jogokra és kötelezettségekre;
 • Nyilatkozat arról, hogy a finanszírozó hitelintézet elvégezte a projekt finanszírozhatóságának és pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálatát, a projektdokumentációban kiszámított pénzügyi mutatók megegyeznek a hitelintézet által számított adatokkal;
 • Kötelező érvényű Finanszírozási Ajánlat esetében nyilatkozat arról, hogy a hitelintézet hajlandó megfinanszírozni a projektet, amelyre kötelező érvényű, visszavonhatatlan finanszírozási ajánlatot bocsát rendelkezésre a kedvezményezett számára. A finanszírozási szerződés hatályba lépésének egyetlen feltétele a kedvezményezett és az irányító hatóság által aláírt támogatási szerződés.
 • Keretszerződés esetében hitelintézet által kiadott igazolás arról, hogy a keretből mekkora összeg hívható még le.

A hitel/kölcsönszerződés nem tartalmazhat olyan feltételt, mely ellentmond a támogatási szerződésben és az irányadó jogszabályokban foglaltaknak.

Projekt összköltség támogatáson felüli részének igazolása:
A Kedvezményezett köteles a projekt elfogadott műszaki, szakmai tartalmának megvalósításához szükséges, támogatáson felüli teljes önerőt biztosítani. Indokolt esetben az első kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) jóváhagyásának feltételeként az irányító hatóság előírhatja a támogatási szerződésben/támogatói okiratban, hogy a Kedvezményezett a projekt el nem számolható, illetve elszámolható, de elszámolni nem kívánt költségeinek fedezetéül szolgáló önerőt is igazolni köteles, a fentiekben részletezett módon. Indokolt eset akkor áll fenn, ha az önerőből megvalósítani kívánt projekttevékenységek meg nem valósulása meghiúsíthatja a támogatott projektrészek megvalósulását, illetve a nem támogatott projekttevékenységek nélkül a támogatott projektrészek megvalósulása és fenntartása nem biztosítható.

 

Forrás: Általános Útmutató a TOP CLLD Helyi Felhívásokhoz 8.5. fejezet